Μαθητικός διαγωνισμός 2020

Ο μαθητικός διαγωνισμός 2020 τέθηκε 

Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού

Νέα Υόρκη 1/11/2019

ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Η Εταρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής (Ε.Ε.Λ.Α.) προκηρύσσει διαγωνισμό λογοτεχνίας και διαγωνισμό ζωγραφικής για μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ομογενειακά ή δημόσια σχολεία της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της ελληνόγλωσσες εκπαίδευσης και η γνωριμία των μαθητών αυτών με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. 

Ο τίτλος του Μαθητικού διαγωνισμού 2020 είναι «ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ» και προσδιορίζει και την θεματολογία του διαγωνισμού.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Το λογοτεχνικό κείμενο (ποίηση ή πεζογράφημα) πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα και να αναφέρεται στον Απόδημο Ελληνισμό. Το έργο ζωγραφικής πρέπει να αναφέρεται και αυτό  στον Απόδημο Ελληνισμό.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει με ένα έργο λογοτεχνικό ή και με ένα έργο ζωγραφικής.
 3. Το ανώτατο όριο των λέξεων του λογοτεχνικού έργου ορίζεται στις 2.000.
 4. Δεν υπάρχουν περιορισμοί εθνικότητας του διαγωνιζόμενου
 5. Τα λογοτεχνικά κείμενα  και τα έργα ζωγραφικής που θα αποσταλούν δεν πρέπει να έχουν βραβευτεί σε άλλο λογοτεχνικό διαγωνισμό, να έχουν εκδοθεί ή δημοσιευθεί σε βιβλίο ή άλλο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό.
 6. Κατώτερο όριο ηλικίας για συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η συμπλήρωση του 10ου έτους του διαγωνιζόμενου, μέχρι την 1 Μαρτίου εκάστου έτους και ανώτατο όριο ηλικίας το 18ο  έτος.
 7. Το λογοτεχνικό κείμενο πρέπει να υποβάλλεται σε 3 δακτυλογραφημένα αντίτυπα χωρίς καμία ένδειξη δηλωτικής της ταυτότητας του διαγωνιζόμενου. Θα είναι απλώς το κείμενο ή το έργο ζωγραφικής και μόνον.  Το έργο ζωγραφικής υποβάλλεται μόνο το πρωτότυπο, χωρίς αντίγραφα. Στον πίνακα ζωγραφικής μπορεί να αναγράφεται ένα ψευδώνυμο (όχι όνομα) του δημιουργού. Σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται:
  1.  το πραγματικό όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το email του διαγωνιζόμενου. 
  2. Το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του σχολείου, η τάξη και το όνομα του εκπαιδευτικού που παραδίδει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, τα οποία και παρακολουθεί ο διαγωνιζόμενος.
  3. Η ημερομηνία και τόπος γέννησης του διαγωνιζομένου.
 8. Οι εσώκλειστοι εσωτερικοί φάκελοι αυτοί δεν θα ανοιχτούν, παρά μόνο σε περίπτωση διάκρισης του διαγωνιζόμενου, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες παραμένουν άγνωστοι. 
 9. Ο εξωτερικός φάκελος δεν πρέπει να περιέχει το πραγματικό όνομα του αποστολέα, αλλά κάποιο ψευδώνυμο 
 10. Τα λογοτεχνικά έργα και τα έργα ζωγραφικής θα στέλνονται με απλό ταχυδρομείο (όχι συστημένα) στη διεύθυνση: 42-16Α ASTORIA BLVD, 11303 ASTORIANEW YORK  το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
 11. Τα έργα που δεν θα τηρούν τους παραπάνω όρους δεν θα κριθούν. 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

1.              Τα τρία καλύτερα λογοτεχνήματα θα αποσταλούν για δημοσίευση στα ομογενειακά έντυπα της Νέας Υόρκης.  Τα ίδιο ισχύει και τα τρία καλύτερα έργα ζωγραφικής.

2.              Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε εκδήλωση που θα διοργανώσει η Ε.Ε.Λ.Α. σε συνεργασία με τον «Κύκλο των χαμένων ποιητών», την ομάδα επίδοξων ποιητών από μαθητές του σχολείου του Αγ. Δημητρίου Αστόριας και την χορωδία του σχολείου.

3.              Σε όλους τους διακριθέντες θα απονεμηθεί αναμνηστικό έντυπο βραβείο συμμετοχής.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συγκροτούνται δύο Κριτικές Επιτροπές. Μία για τον λογοτεχνικό διαγωνισμό και μία για τον διαγωνισμό ζωγραφικής. Τα μέλη των επιτροπών αυτών θα ανακοινώνονται το αργότερο την 1η Μαρτίου εκάστου διδακτικού έτους.

Η Ε.Ε.Λ.Α. θα επιδιώξει να στηριχθεί η προσπάθειά της από ομογενειακούς φορείς  και ιδρύματα ή ομογενείς ώστε τα βραβεία να συνοδεύονται και από συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και θα δημοσιοποιεί  τον τελικό κατάλογο  των υποστηρικτών και χορηγών με το ύψος της χορηγίας στην ετήσια γιορτή απονομής των βραβείων. 

Το σύνολο των χρηματικών εσόδων, μειωμένων κατά το ποσό των εξόδων του διαγωνισμού, θα μοιράζεται εξ ίσου στους δυο διαγωνισμούς, δηλαδή στα λογοτεχνικά βραβεία και στα βραβεία ζωγραφικής.

v Σε κάθε πρώτο βραβείο θα απονέμονται το 5/10 του ποσού του διαγωνισμού στο οποίο συμμετέχει

v Σε κάθε δεύτερο βραβείο θα απονέμονται τα 3/10 του ποσού του διαγωνισμού στο οποίο συμμετέχει και

v Σε κάθε τρίτο βραβείο θα απονέμονται τα 2/10 του ποσού διαγωνισμού στο οποίο συμμετέχει.

v Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των τριών βραβείων, το εναπομείναν ποσό φυλάσσεται για τον διαγωνισμό του επόμενου έτους. 

 

               Η Γραμματέας                                                                                Ο Πρόεδρος

                           

                 (Υπογραφή)                                                                                 (Υπογραφή)

 

         Μαρία Ανδρεόλα Παλαιός                                                            Αναστάσιος Μουζάκης

 

 

Κατεβάστε την προκήρυξη σε αρχείο pdf

 

Παρακολουθείστε την περυσινή εκδήλωση σε video (βιντεοσκόπηση Στοαύρου Τσιβιδάκης)